PHP 判斷字串大小的優化方式

其實我是在下面網址看到

http://www.chazzuka.com/blog/?p=58

於是自己寫了段測試 , 發現超驚人的

 

<?php
$foo = "123";
$time = microtime(true);
for($i=0; $i<1000;$i++) {
	if(isset($foo{5})) {
		echo "5";
	}
}
printf("%f \n" , microtime(true)-$time);
$time = microtime(true);
for($i=0; $i<1000;$i++) {
	if(strlen($foo)>5) {
		echo "5";
	}
}
printf("%f \n" , microtime(true)-$time);
?>

 

輸出結果 , 效能竟相差20倍以上 , isset() 你真好用 , 以前都不知道你的好耶

 

0.000623 

0.016440

5 則評論在 PHP 判斷字串大小的優化方式.

發佈留言